Yesterday

Yesterday, 1998, 16×12, akwaforta

Yesterday, 1998, 16×12 cm, etching